Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Ny plan stöttar mångfaldsarbetet

”Ett aktivt mångfaldsarbete handlar om att se, förstå, värdesätta och tillvarata människors olika erfarenheter, kunskaper och förmågor.” Så står det i Norrköpings kommuns nya plan för lika rättigheter och möjligheter. En riktlinje som ska hjälpa medarbetare och chefer i arbetsmiljöarbetet.

I samband med en förändring i diskrimineringslagen i januari 2017 ändrades fokus. Kravet på en likabehandlingsplan togs bort och istället ska arbetsgivare genomföra aktiva åtgärder och dokumentera dessa.

– Det viktigaste nu efter lagändringen är de aktiva åtgärderna. I Norrköpings kommun valde vi ändå att göra en plan för att underlätta för våra chefer, säger Sara Vidovic, HR-konsult på personalavdelningen.

Fler diskrimineringsgrunder

Den nya diskrimineringslagen lägger fokus på förebyggande arbete, som ska verka för lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering – oavsett diskrimineringsgrund. Det betyder att de aktiva åtgärderna ska omfatta kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det är en utvidgning av lagen jämfört med tidigare.

– Det här är inget nytt egentligen utan vi har arbetat med det tidigare. Det som är skillnaden är hur man arbetar. Vårt mål är att de här frågorna ska vävas in och bli en självklar del av det övriga arbetsmiljöarbetet. Från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting, reds. anm.) har vi fått material att arbeta från. Till exempel finns det en bra snurra som beskriver gången kring aktiva åtgärder, säger Sara Vidovic.

Kommer hålla i workshopar

För att berätta om planen och det nya systematiska arbetssättet kommer personalavdelningen tillsammans med företaget Mitt liv att hålla två workshoppar dit kommunens chefer och skyddsombud bjuds in i oktober.

– Inledningsvis kommer vi att förklara de olika begreppen i den förändrade diskrimineringslagen, vad förändringarna innebär. Och varför det är viktigt arbeta med detta, säger Claire Karlsson mångfaldsstrateg från Mitt liv, som är ett socialt företag som jobbar med mångfald och inkluderingsfrågor. Mitt liv är ett företag som Norrköpings kommun har haft samarbete med en längre tid, genom ett mentorsprogram för nyanlända som vill få arbetserfarenhet i Sverige.

Efter den inledande teoretiska delen på workshoppen är tanken att deltagarna ska jobba tillsammans.

– Vi ska lägga mycket tid på praktiska moment. I blandade grupper ska vi titta hur man konkret kan jobba kontinuerligt och med systematiska arbetssätt utifrån med den nya diskrimineringslagen, fortsätter Claire Karlsson mångfaldsstrateg från Mitt liv.

”Vi ska lägga mycket tid på praktiska moment. I blandade grupper ska vi titta hur man konkret kan jobba kontinuerligt och med systematiska arbetssätt utifrån den nya diskrimineringslagen.” - Claire Karlsson, mångfaldsstrateg från Mitt liv

Vad händer sedan?

– Vi vill att cheferna ska känna att de fått verktyg och stöd. Att likabehandling och mångfald ska vara en naturlig del i arbetsmiljöarbetet. Vi vill att alla medarbetare ska känna att de är inkluderade och har lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatserna, avslutar Sara Vidovic.

Kommande workshopar

Under hösten kommer personalavdelningen tillsammans med företaget Mitt liv att hålla två workshoppar som syftar till att ge cheferna verktyg att arbeta med aktiva åtgärder och förklara den förändrade diskrimineringslagen.

Den 25 oktober klockan 13.00–17.00

Den 13 november klockan 08.30–12.00

Du anmäler dig via intranätet och kompetensutvecklingssidan.