Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Robin är huvudskyddsombud

Som huvudskyddsombud är rollen att samordna, stötta och företräda de lokala skyddsombuden på ett övergripande plan. När en arbetsmiljöfråga rör en hel arbetsplats eller ett kontor, hamnar den hos huvudskyddsombudet.

Halva arbetstiden ägnar han åt arbetet som ungdomshandläggare på myndighetskontoret barn och unga. Resterande 50 procent lägger Robin Everitt på arbetet som huvudskyddsombud för Akademikerförbundet SSR, som ett av två huvudskyddsombud för Saco-samverkan (Sveriges akademikers centralorganisation).

– Vi företräder alla de förbund som valt att ingå i Saco-samverkan i Norrköpings kommun. Det är många olika yrkesområden att sätta sig in i, men det största och viktigaste jobbet gör alla skyddsombud som engagerar sig ute på arbetsplatserna, berättar Robin Everitt.

"Arbetsmiljön är central för tryggheten"

Säkerhet och fysisk arbetsmiljö är något som skyddsombud har bra koll på. Det handlar om rutiner och att frågorna ska upp på agendan. En bra ”tillbudskultur”, det vill säga att incidenter rapporteras och diskuteras, är ett bra sätt att förebygga ohälsa, menar Robin.

– Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är central för tryggheten. Det är därför handlingsplaner, skyddsronder och annat som har med arbetsmiljön att göra är så viktiga. Inom Saco-yrkena har arbetsrelaterade skador och sjukdomar främst organisatoriska och sociala orsaker, säger Robin.

På frågan om han som skyddsombud upplever att medarbetarna generellt sett är trygga, eller om han ser att fler insatser behövs, svarar Robin att det är arbetskrävande att få samverkan att fungera och medarbetarna att bli delaktiga.

– Norrköpings kommun står ju för respekt, delaktighet och trovärdighet. Det behövs en samverkanskultur mellan chef och medarbetare i det dagliga arbetet. Om delaktigheten ökar skapas förutsättningar för verksamhetsutveckling, som främjar både hälsa och effektivitet, säger Robin. Alla på en arbetsplats har ett ömsesidigt ansvar för arbetsmiljön. Arbetsgivaren har skyldighet att skapa förutsättningar för trygghetsskapande inflytande på arbetsplatsen.