Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Staben aktiveras när det är kris

En kris ställer speciella krav på kommunens verksamhet. För att leda det praktiska krisarbetet och samordna kommunens resurser kan kommunens krisledningsstabstab aktiveras.

En lastbil tappar en container med brandfarlig metangas i ett handelsområde i Norrköping och ett stort område spärras av. Kommunens krisledningsstab aktiveras för att ta fram en första lägesbild om händelsen som sedan analyseras. Till att börja med handlar det mycket om att samla information om vad som egentligen hänt och vad det innebär för alla i Norrköping.

"Det gäller att vara snabb för att skicka en signal om att vi är med och vet om vad som har hänt"

- Som kommun ska vi gå ut med någon form av information kring det inträffade inom en halvtimme efter att vi har fått till oss händelsen. Det gäller att vara snabb för att skicka en signal om att vi är med och vet om vad som har hänt, det är en del av den trygghetsskapande kommunikationen. I början handlar det främst om att informera om hur händelsen påverkar på individnivå så att de som berörs av den får svar på det som är viktigast för dem. Det kan vara uppsamlingsplatser, alternativa körvägar eller att koka vattnet innan man dricker det, säger Caroline Amnéus från kommunens

Strategisk ledning avgör

Fallet med lastbilen som tappar en container med metangas inträffade i februari i år. Det är den första och hittills enda gången som kommunen har aktiverat sin stab efter det att den nuvarande krisledningsorganisationen infördes februari 2016. I krisledningsstaben ingår medarbetare som har god kännedom om kommunen. De kommer från olika kommunala kontor och är utvalda tillsammans med berörda kontorschefer. Staben arbetar på uppdrag av krisledningsnämnden som består av politiker, samt den strategiska ledningen – en grupp bestående av säkerhetschefen, kommunikationsdirektören och kommunchefen. Om och när krisledningsstaben aktiveras avgörs från fall till fall, och beror på vilken typ av händelse det rör sig om. Beslutet om aktivering fattas av krisledningsnämnden och den strategiska ledningen.

- Vid aktivering blir krisledningsstaben en förlängd arm för ledningen. Ett första uppdrag som staben får är att ta fram en lägesbild för att beslutsfattarna ska kunna bedöma den fortsatta hanteringen av händelsen, säger Omar Eriksson, säkerhetsstrateg i Norrköpings kommun.

Lägesbild och analys

Arbetet i krisledningsstaben leds av stabschefen, som också är länken mellan den strategiska ledningen och staben. Stabschefen har sedan ett antal funktioner att tillgå i staben, som har ansvar för olika områden. De funktionerna är läges-, analys-, kommunikations-, service- samt dokumentationsfunktion. Varje funktion har specifika uppgifter, och för att stabens arbete ska bli så effektivt som möjligt finns funktionskort och rutiner som stabsmedarbetarna följer.

- Förutom informationsinhämtning för lägesbild och kommunikation om denna, påbörjas bland annat genast ett analysarbete. Staben tittar då på vilka de omedelbara och långsiktiga konsekvenserna av händelsen är, och tar fram förslag på åtgärder, säger Omar Eriksson, och fortsätter:

- I det ingår även så kallad omfallsplanering, det vill säga att planera för alternativa scenarion – det måste hela tiden finnas en beredskap även för detta. Stabens arbete innebär också att analysera olika behov av insatser och agera på det. Det kan till exempel röra sig om att fånga upp signaler om att människor saknar vatten, och sedan se till att vatten kommer fram till dem som behöver det.

Snabb och tydlig information

Insatserna går hand i hand med att informera om dem. För oavsett om krisen gäller gasbehållare som riskerar att explodera, extremväder, risk för terrorbrott eller något annat så väcker den olika former av oro. Oron behöver mötas med snabb och korrekt information till dess att krisen är över.

- Förr var det brukligt att ta reda på all fakta innan man kommunicerade, i dag går vi ut direkt med det vi vet. Och om vi inte vet, säger vi som det är och återkommer så snart vi har mer information, förklarar Caroline Amnéus.

Idag kan alla gå ut med information under en kris och därför gäller det att snabbt etablera sig som en trygg och trovärdig avsändare. Det kan vara avgörande för att vi som kommun ska nå ut med viktig information till dem som behöver den. För att säkerhetsställa att vi kommunicerar på ett bra sätt, har vi även stämt av att vi följer myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB:s, rekommendationer för kriskommunikation.

Viktigt att öva

Ingen vet i förväg hur man kommer att fungera under en krissituation. En del får svårt att tänka klart, medan andra jobbar på utan att känna av vare sig hunger eller törst. En av nycklarna för en god krishantering är därför att medlemmarna i krisledningsstaben får möjlighet att öva tillsammans, för att på så vis skaffa sig en beredskap för ett skarpt läge. Därför sammankallas staben regelbundet för att öva ett verklighetstroget scenario.

- Under de två år som gått sedan den nya organisationen kom på plats har vi sett hur arbetet inom krisledningsstaben utvecklats. De som ingår i staben får allt större insyn i varandras olika funktioner och behov, och arbetar väldigt bra tillsammans, säger Omar Eriksson. Självklart hoppas vi på att staben inte ska behöva aktiveras igen, men om det trots allt skulle ske har vi som kommun en stabil och kompetent krisledningsorganisation i att falla tillbaka på.