Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Barns rättigheter tar plats

Bild på Stephan Andersson

Den första januari år 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige, och barnen får lagstadgad rätt att göra sin röst hörd. Stephan Andersson är kommunens barn- och elevombud och ser med stor tillförsikt fram emot den nya lagen.

– Äntligen säger jag bara! Jag har väntat väldigt länge på det här och nu är det dags för Sverige. En del av konventionens punkter har redan varit lag via skollagen, men från och med nästa år gäller alltså samtliga artiklar. Det kommer att bli en stor och viktig utmaning för oss alla, säger Stephan.

Det var organisationen Rädda Barnens grundare, Eglantyne Jebb, som 1923 skrev en för den tiden banbrytande fempunktslista med grundläggande rättigheter gällande världens barn, som blev starten för det arbetet för barns rättigheter som år 1989 resulterade i Barnkonventionen.

Sveriges tur att lagstadga

Den 13 juni 2018 röstade riksdagen igenom förslaget om att barnkonventionen ska bli lag, precis som den redan är i flera andra länder. Sedan 1990 har den varit juridiskt bindande i Sverige men enligt många räcker inte det för att få till förändring gällande barns rättigheter, och därför skrivs den nu in i svensk lag. Konventionen i sig förblir densamma.

– Det här handlar i grund och botten om mänskliga rättigheter. Barnen borde omfattas av skyddsnäten som finns för de vuxna, men så har det inte riktigt varit, och barnen hamnar lätt i kläm utan att få göra sin röst hörd. Därför får de nu på sätt och vis sina ”egna lagar”. Det här steget att göra konventionen till lag är jätteviktigt för hur man ser på barn, att de är individer med egen vilja och bestämmanderätt över sitt eget liv, säger Stephan Andersson.

Inga riktlinjer för kommunen

För honom och hans kollegor inom kommunen innebär förflyttningen från konvention till lag att de behöver öka kunskapen, och därför blir utbildning en stor del av förberedelserna inför laginförandet.

– Några särskilda riktlinjer kring hur en övergång kommer att gå till finns inte just nu. Det är upp till varje instans inom kommunen att sätta upp sina egna mål och riktlinjer. Vi håller just nu på att lägga pusslet för hur vi vill göra i Norrköping.

Rättigheter är ingen vuxengrej

I och med den nya lagen kommer man som vuxen i beslutsfattande ställning där ärendet gäller barn, exempelvis inom skolan, tvingas till att ta hänsyn till barnens bästa och få deras syn på saken. Det betyder inte att barnen börjar bestämma men att det tas särskild hänsyn till deras åsikter och önskemål. Stephan är positiv till utvecklingen.

– Demokratiperspektivet i det här är jätteviktigt. Dels för att barnen ska känna tillit till vuxenvärlden, att de blir lyssnade på och att vi faktiskt vill veta vad de tycker. Det är så en demokrati fungerar och om barnen tidigt får lära sig sin betydelse och att rättigheter inte är en “vuxengrej” kommer det att gynna det demokratiska samhället. Alla tjänar på demokratiska processer över generationsgränserna och vi vuxna behöver bli medvetna om barns rättigheter och inte längre bara köra på utan att ha dem med oss på tåget.

Festligare än vanligt

Sedan gammalt firas barnkonventionen årligen i november runt om i landet. I Norrköping brukar evenemanget hålla till i Värmekyrkan och gör så även i år. Den här gången blir det av naturliga skäl ännu festligare än vanligt och med ett nytt fokus i och med den nya lagen. Det kommer att bli sång, musik, dans och en hel del roliga (ännu hemliga) happenings som kommer att äga rum på olika håll i staden.

– Det blir fest helt enkelt! Och det här är ju verkligen värt att fira så det kommer att bli kul, säger Stephan. Vi ser fram emot det här så mycket och vill omfamna den nya lagen så gott det bara går.

Om barnkonventionen

Barnkonventionen eller Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter är en traktat som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och utgör en del av folkrätten. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad