Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Gör ditt exjobb hos oss

För oss på Norrköpings kommun är du som student viktig. Vi behöver alltid färsk kunskap och nya idéer, och exjobb är en fantastisk möjlighet att få lära känna idérika studenter.

Nya stadsdelar växer fram, Ostlänken kommer till staden och ny centralstation ska byggas liksom Inre hamnen – det största stadsutvecklingsprojektet i vår stads historia.

Norrköping genomgår just nu en spännande förvandling. Genom att göra ditt exjobb hos oss blir du en del av den förvandlingen.

Projekt

Dessa projekt tror vi skulle kunna genomföras som exjobb:

Beräkna trafik genom drönarfilmning

Bakgrund
Norrköping växer. Vi står inför en omfattande stadsomvandling vilket innebär att vi har många pågående projekt kring stadens stadsutveckling och infrastruktur. En ny innerstadsdel ska växa fram runt Ostlänken och den nya centralstationen. Där behövs vägar och korsningspunkter som ansluter till befintlig infrastruktur.

Som en del i utredningar kring hur nya korsningar ska utformas görs en trafikutredning, för att se om korsningen har den kapacitet som behövs.

Idag kartläggs körmönster i trafikutredningar via platsobservationer. På senare tid har Norrköpings kommun istället börjat identifiera körmönster via drönarfilmning. Metoden är bra men det finns utvecklingspotential, trafiken i dagsläget behöver observeras manuellt genom att titta på filmen i efterhand. Det saknas mjukvara för att räkna trafiken automatiskt.

Uppdraget: Ta fram en mjukvara för att detektera trafikrörelser från en befintlig drönarfilm.

 • Identifiera fordon och följa dessa genom trafiksystemet
 • Summera resultatet i en OD-matris för korsningspunktens samtliga anslutningar
 • In- och utfarter identifieras av systemet och men kan även anges manuellt
 • Systemet ska vara oberoende av hur korsningen ser ut och ska kunna tillämpas på exempelvis cirkulationsplatser, fyrvägskorsningar, på- och avfartsramper samt på vägsträcka.
Identifiering av bilar i drönarbilder

Bakgrund och uppdrag
Kommunen har ett behov av att få kunskap om beläggning på parkeringsplatser. Idag görs denna typ av inventering manuellt ute på plats i staden.

Genom att använda drönare ser vi en stor potential i att kunna snabba på processen. Beräkning i bilderna kan ske manuellt men vi vill ha hjälp att utforska möjligheten att genom maskininlärning och bildigenkänning kunna skapa en automatisk process.

Drönarens bilder är mycket högupplösta och vi kan snabbt täcka stora områden. Är metoden framgångsrik ser vi potential till en rad olika användningsområden, bland annat kartering som förväntas kunna leda till en bättre och mer effektiv samhällsbyggande.

Här har vi en konkret kundnytta och resultatet kan komma till användning direkt i trafikplaneringen i kommunen.

Smarta semantiska 3D-modeller

Bakgrund och uppdrag
Kommunen använder drönare för att skapa fotorealistiska 3D-modeller. Modellerna saknar idag information. Finns det möjlighet att med hjälp av bildanalys kunna identifiera objekt i 3D-miljön? Exempelvis bilar, träd, hus och vägar, och utifrån det skapa en informationsmodell? Denna kan sedan användas inom stadsplaneringsändmål.

Virtuell reality (VR) som stöd i stadsbyggnadsprocessen

Bakgrund och uppdrag
Exjobbet syftar till att undersöka möjligheterna med virtuell reality (VR) för stadsbyggnadsändamål samt att sammanföra VR-teknik med 3D-modeller framtagna av drönare. Frågor att problematisera:

 • Hur kan VR användas inom stadsbyggnadsprocessen?
 • Vilka frågeställningar ställs planerare och arkitekter för där VR kan bli ett hjälpmedel?
Effektivare planprocess med ny lagstiftning?

Bakgrund och uppdrag
De senaste åren har regeringen föreslagit förändringar och förenklingar av plan- och bygglagen med en effektivare planprocess som ledord. Detta är ett debatterat ämne utifrån landets ökade bostadsbrist. Kommunen med planmonopolet beskrivs som nyckelfaktor och ett hinder. Frågor att problematisera:

 • Vilka faktiska effekter har förändringarna lett till?
 • Hur effektiv är planprocessen jämfört med tidigare lagstiftning?
 • Varför eftersträvas effektivitet?
 • Vilken roll har kommunen?
Barn och ungdomar i samhällsplaneringen

Bakgrund och uppdrag
FN:s konvention om barns rättigheter innebär att barn och ungdomar får del av sina rättigheter genom att barnets bästa beaktas vid alla beslut som rör barn. Barnets rätt till liv och utveckling säkerställs till det yttersta av samhällets förmåga samt att barnet har rätt att säga sin mening och få den respekterad. Frågor att problematisera:

 • Hur kan barnperspektivet ytterligare synliggöras i den fysiska planeringen (detalj- och översiktsplanering)?
 • Vilka strategier och medel finns för kommuner att integrera barnperspektivet och göra konsekvensbedömning av påverkan?

Låter det intressant?

Kul! Ansökningsperioden startar till hösten och då ser vi fram emot att höra från dig!

Har du en egen idé är du givetvis välkommen att höra av dig till oss via e-post: samhallsbyggnad.student@norrkoping.se

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret, studentkontakt