Jobba som socionom

Du som är utbildad socionom har möjlighet att arbeta inom flera av våra olika verksamheter. Det innebär att det finns goda möjligheter till intern rörlighet och att du kan arbeta inom ett brett område med stor potential att vidareutvecklas och bredda din kompetens. Här kan du läsa om vilka yrken och karriärvägar som finns för dig inom Norrköpings kommun.

Socialkontoret

Socialkontoret i Norrköpings kommun sätter individens behov i fokus, alltid med barns bästa i första hand. Det ska vara lätt att få hjälp. Våra stöd- och behandlingsinsatser håller hög kvalitet och bygger på rättssäkra bedömningar. Vi vill hitta lösningar nära individen och bidra till en positiv förändring för denne.

Tillsammans vill vi skapa trygghet och god social service för oss som bor i Norrköping.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret skapar möjligheter för människor att stärka sin självständighet, bli en del av samhällslivet och klara sin egen försörjning. Det gör vi dels via åtgärder som hjälper människor in på arbetsmarknaden eller vidare till studier, dels genom tillfälligt försörjningsstöd till individer och familjer.

Vi arbetar med ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadspolitiska insatser, samhällsorientering och kommunal vuxenutbildning – verksamheter som bidrar till att skapa ett samhälle där alla medborgare får möjlighet att växa och utvecklas. Målet med all vår verksamhet är att vägen till egen försörjning ska bli så kort som möjlig för den som tar del av våra insatser.

Vård- och omsorgskontoret

Stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. Oavsett ålder eller eventuella funktionsnedsättningar ska alla i kommunen ha samma möjligheter att utvecklas och känna sig delaktiga och jämlika. Med nya metoder och modern teknik skapar vi mer tid för mänsklig kontakt och omtanke, och ger människor större frihet att välja hur man vill leva sina liv.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret vill få människor att växa som individer och lära för livet. Skolans verksamhet syftar till att skapa en miljö för barn och elever där de ska kunna inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildning ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande och samtidigt bidra till en livslång lust att lära. Vi finns till för alla; från förskola, grundskola och gymnasium, till skolbarnomsorg och särskola. Tillsammans bygger vi en verksamhet som följer med sin tid och skapar kontinuitet genom hela skolgången.

Som socionom på utbildningskontoret kan du arbeta inom elevhälsan. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever och främst arbeta främjande och förebyggande för att stödja elevers utveckling mot utbildningens mål. Skolkurator företräder det psykosociala perspektivet inom elevhälsans insatser.